Adatkezelési tájékoztató

  1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

AmiGO International Kft.
6723 Szeged, Kereszttöltés utca 12. II.em.9.

Tel: +3630-29-187-29

E-mail: info@budapestbikerental.hu
snowman@amigoint.info
csongor@amigoint.info
Honlapok:
www.budapestbikerental.hu
www.budapestbiketours.hu
www.amigoshop.hu
www.amigosnowman.hu

2. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

2.1. Az AmiGO International Kft. (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja természetes személy partnereit, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli a személyes adatokat.
2.2. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.10.25. napjától hatályos és visszavonásig tart.
2.3. Adatkezelési Tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR-ban (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

2.4. Jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed:
aa. a Társaság promóciós tájékoztató küldésével kapcsolatos adatkezelésre, amely során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás alapján történő személyes adat kezelése valósul meg.
bb. a Társasággal a sporteszközökre bérleti szerződést kötő természetes személyek szerződésére, amely során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti személyes adat kezelése valósul meg.
cc. Társasággal a sporteszközök szervízelésére szerződést kötő természetes személyek szerződéseire, amely során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja szerinti személyes adat kezelése megvalósul.
2.5. A Társaság kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében megtesz minden szervezeti és technikai szervezést, hogy, az adatkezelés mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség és arányosság alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
2.6. A Társaság a természetes személyek adatait a promóciós célból küldött tájékoztatók küldése során csak az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.
2.7. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Társaság a személyes adat felvétele előtt minden esetben közölje Önnel, mint érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó és az Ön döntéséhez szükséges valamennyi fontos információt.
2.8. Adatbiztonsági intézkedések:Az Ön által megadott személyes adatok védelméről megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk, így különösen jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Esetleges adatvédelmi incidens során a jogszabályok előírásai szerint intézkedünk.
2.9. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
2.10. Személyes adatait harmadik személyek részére alapvetően nem adjuk tovább. Az adatok továbbadására csak akkor kerülhet sor, ha az a szerződés teljesítéséhez szükséges vagy Ön ahhoz kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Kivételes esetben erre jogi érdekeink jogos védelme érdekében is szükség lehet.

3. A PROMÓCIÓS CÉLBÓL KÜLDÖTT TÁJÉKOZTATÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

3.1. Az adatszolgáltatásnak az Ön részéről önkéntesnek, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. A hozzájárulási négyzetbe történő jelöléssel Ön kifejezetten megadja az önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.
3.2. Adatkezelés célja: promóciós célból tájékoztatók küldése.
3.3. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pont; GDPR 6. cikk (1.) bekezdés a.) pontja]
3.4. Kezelt adatok köre: családi- és utónév, e-mail cím.
3.5. Érintettek köre: természetes személyek, akik kifejezetten és önkéntesen kérték a promóciós tájékoztatók megküldését.
3.6. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
3.7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől
3.8. Az adatkezelés időtartama: A cél eléréséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig.
3.9. Társaságunk a kiküldött tájékoztatók olvasottságáról, a tájékoztatókban levő linkekre történő kattintások segítségével, anonim statisztikát vezet.

4. BÉRLETI SZERZŐDÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

4.1. Az Ön sporteszközök bérlése esetén Társaságunk és Ön között bérleti szerződés jön létre.
4.2. Adatkezelés célja: A bérleti szerződés teljesítése.
4.3. Adatkezelés jogalapja: a bérleti szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján.
4.4. Kezelt adatok köre: családi- és utónév, cím, email cím, telefonszám, személyi igazolvány vagy jogosítvány száma, Biztosítás megkötése esetén születési idő.
4.5. Érintettek köre: Bérlő természetes személyek.
4.6. Az adatkezelés módja: papír alapon történik.
4.7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
4.8. Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnéséig; jogvita esetén az eljárások jogerős befejezéséig; NAV bizonylatok esetében 8 év.

5. SZERVÍZELÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

5.1. Szerviz szolgáltatás esetén Társaságunk és Ön között szerződés jön létre.
5.2. Adatkezelés célja: A szervízelésre vonatkozó szerződés teljesítése.
5.3. Adatkezelés jogalapja: a szervízelésre vonatkozó megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján.
5.4. Kezelt adatok köre: családi- és utónév, cím, email cím, telefonszám.
5.5. Érintettek köre: Megrendelő természetes személyek.
5.6. Az adatkezelés módja: papír alapon történik.
5.7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
5.8. Az adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnéséig; jogvita esetén az eljárások jogerős befejezéséig; NAV bizonylatok esetében 8 év.

6. ADATFELDOLGOZÓK

6.1.Adatfeldolgozó: A Társaság jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét veszi igénybe:

Webonic, 8000, Székesfehérvár, Budai út 14.

7. ÉRINTETTEK JOGAINAK AZ ÉRVÉNYESÍTÉSE
A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg:
7.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk).
Ezen joga alapján Ön jogosult az Ön személyére vonatkozóan, a Társaságunk által tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérni.
7.2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk).
Ezen joga alapján Ön kérheti Társaságunktól, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre vagy a hiányos adatai kiegészítésre kerüljenek.
7.3.Az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk).
Ezen joga alapján kérheti Társaságunktól a személyes adatainak törlését az alábbi okokból:
az adatkezelés céljából, amelyre tekintettel a személyes adatokat gyűjtöttük, ill. kezeltük, már nincs szükség,
Ön az önkéntes hozzájárulását, amelyet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott meg, visszavonja,
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre,
jogellenes adatkezelés történt,
a törlést uniós vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése indokolja,
a személye adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.
7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk).
Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
7.5.Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk).
Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek Ön továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:
a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
7.6. tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk).
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7.7. Hozzájárulás visszavonásának a joga:
Amennyiben Ön az adatainak kezelésére vonatkozóan önkéntes hozzájáruló nyilatkozatot tet a GDPR (1) bekezdés a.) pontja alapján, azt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. A leiratkozó linket a hírlevelek alján találja.
7.8. Panasz tételéhez való jog
Ha úgy látja, hogy adatainak kezelése adatvédelmi előírásokba ütközik vagy az Ön adatvédelmi jogai bármely módon sérültek, a felügyeleti hatságnál tehet panaszt:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu

8.Lehetséges módosítások az Adatvédelmi Tájékoztatóban:

Társaságunk az Adatvédelmi Tájékoztatót módosíthatja, megváltoztathatja. Ebben az esetben a honlapunkon mindig a módosított és hatályos Adatvédelmi Tájékoztatót olvashatja. Amennyiben kérdése merülne fel, hogy melyik Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazandó, úgy kérjük, hogy ezt az e-mail címünkön jelezze.

Budapest,2022.04.07.

AmiGO International Kft.5.7. 

Budapest, 2020.01.06.